پاورپوینت مديريت اقتضایی

پاورپوینت مديريت اقتضایی

پاورپوینت مديريت اقتضایی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 28

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

                       مروری بر رشته مديريت

 -  تعريف مديريت
 - 
رابطه اصول مديريت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان
 
-  تعريف سازمان
 -  فرايند شکل گيری و رشد واحدهای سازمانی
 -  مديريت علم است يا هنر ؟
 -  آموزش مديريت
 -  سطوح تغيير

 


-  اثربخشی و کارايي
-  اهميت اثربخشی و کارايي برای ارزيابی                     موفقيت مديران
-  تقسيم بندی مديران براساس معيارهای فوق
-  مديريت موفق و موثر
-  منابع قدرت
-  ميزان موفقيت مديران و عوامل تعيين کننده

 

 

              

           مروری بر مکاتب مديريت
 

1 –  مکتب (رهيافت ) سنتی يا کلاسيک
2 –  مکتب روابط انسانی يا نئوکلاسيک
3 -  رهيافتهای کمی به مديريت
4 –  رهيافتهای سيستمی و اقتضائی به مديريت

 

 

                       مکتب کلاسيک

-  فرض اساسی در خصوص انسان :
 انسان منطقی است ( عقلائی اقتصادی است ) .

-  شاخه های عمده :
مديريت علمی – اصول علم اداره –  بوروکراسی
 
-  اصول اساسی شاخه های عمده

 

 

                         مکتب نئوکلاسيک

-  فرض اساسی در خصوص انسان :
     انسان اجتماعی و خود شکوفا است .

- شاخه های عمده :
مطالعات هاثورن – نظريه نيازهای انسانی – نظريهX ,Y-           نظريه شخصيت و سازمان

- اصول اساسی شاخه های عمده   

 

 

نظريه اقتضائی

رهيافت اقتضائی که گاهی رهيافت وضعيتی نيز ناميده می شود بر اجتناب از اصول گرايي مطلق تاکيد دارد . در واقع ضرورت مديريت برمبنای اقتضاء از اين واقعيت نشات می گيرد که عملکرد مدير در هر زمان ، بايد با توجه به
 ” موقعيت و مجموعه شرايط فعاليت وی” ارزيابی شود .

 


وظيفه نظريه و علم ، تجويز يک عمل برای يک وضعيت خاص نيست بلکه يافتن روابطی بنيادی ، فنون اساسی و سازماندهی دانش موجود بر مبنای مفاهيمی روشن است زيرانحوه کاربرد فنون مذکور در عمل ، به وضعيت بستگی دارد
 ، از اين رو تاکيد می شود که ” مديريت موثر ” همواره بر مبنای شناخت مقتضيات تحقق
 می پذيرد .

 

 

   بنابراين بر اساس رويکرد اقتضائی ، تلاش
  می شود  تا واکنش های  مديريتی با مسائل
  و  فرصتهای  منحصر به  فرد  وضعيتهای
  گوناگون ، هماهنگ گردد .
 استفاده از رويکرد اقتضائی ، اهميت خاصی      در مديريت امروز دارد بطوريکه 
کاربرد اين رويکرد به همه وظايف مديريتی تسری يافته است .