پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي

پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي

پاورپوینت وزارت جهاد كشاورزي

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 13

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 

مديريت عرضه آب

مديريت عرضه عبارت است از كليه تمهيدات و اقداماتي كه منجر به توليد و استحصال آب و خدمات وابسته  به آن  به منظور تامين نيازها ي مرتبط مي باشد.

اين نوع مديريت عمدتا  فعاليتهاي سازه اي را شامل مي شود.

 

مديريت تقاضاي آب

مجموعه‌اي از تمهيدات و فعاليتهاي سازه‌اي و غير‌سازه‌اي با مشاركت كليه دست‌اندركاران و ذينفعان به‌منظور افزايش بهره‌وري آب با رويكرد توسعه پايدار مي‌باشد.

 

مديريت مصرف آب

مجموعه اي از تمهيدات و اقدامات غير سازه اي و سازه اي مشتمل بر اصلاح ساختار مصرف آب، كاهش تلفات و مصارف غيرضروري از طريق جلوگيري از نشت، تبخير، بكارگيري فن آوري بهينه سازي مصرف آب، روشهاي كم آبياري، افزايش بهره وري آب با استفاده از بهينه سازي ساير نهاده ها در مراحل توليد (زمين، بذر و كود و ... ) مي باشد.

 

بهينه سازي مصرف آب

مجموعه اقدامات سازه اي و غيرسازه اي (مديريتي) در چرخه آب از آبخيز تا جاليز (آبخيزداري، استحصال، انتقال، توزيع و مصرف آب) با مشاركت اصولي بهره برداران در راستاي ارتقاء بهره وري و توسعه پايدار به منظور تأمين امنيت غذايي مي باشد.

 

ماده 11 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

 ترتيبات و هماهنگيهاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي‌پروري ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.